Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia 0

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia Poszkodowanemu może zostać przyznana odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 w zw. art. 444 kodeksu cywilnego). Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów jakimi należy kierować się przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Wytycznych w tym zakresie trzeba poszukiwać w orzecznictwie sądów powszechnych, szczególnie Sądu Najwyższego.

Do czynników współkształtujących wysokość zadośćuczynienia należy stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego, który zależy od rodzaju doznanego urazu i konsekwencji na zdrowiu (np. stopnia ograniczenia ruchomości, zaburzenia funkcji uszkodzonego organu, rozległości blizn).

Jednak procentowa wysokość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie jest jedynym czynnikiem, jaki powinien być brany przez Ubezpieczyciela pod uwagę przy ustalaniu wysokości należnego zadośćuczynienia. Ugruntowana linia orzecznicza Sądu Najwyższego wskazuje, iż podmiot zobowiązany do naprawienia szkody powinien wypłacić Poszkodowanemu „sumę odpowiednią”, kierując się przede wszystkim celami oraz charakterem zadośćuczynienia, uwzględniając wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej. Do okoliczności tych należy: długotrwałość choroby, leczenia związanego z obrażeniami ciała powstałymi na skutek wypadku, nasilenie cierpień, wiek Poszkodowanego, a także powypadkowe ograniczenia w życiu osobistym i zawodowym (np. rezygnacja z aktywności sportowej, ograniczenie kontaktów interpersonalnych, trudności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych). Powinny zostać  uwzględnione także szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej oraz bezradność życiową.

Praktyka likwidacyjna zakładów ubezpieczeń często wskazuje na dużą swobodę w ustalaniu zadośćuczynienia, pomijając wskazane przez orzecznictwo czynniki. Przede wszystkim kwestia wysokości zadośćuczynienia powinna być każdorazowo rozpatrywana w sposób indywidualny, w zależności od konkretnego stanu faktycznego sprawy. Dlatego w przypadku problemów z uzyskaniem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, należy zgłosić się do Kancelarii Odszkodowawczej OFN, która dołoży wszelkich starań, aby wysokość przysługującego świadczenia była jak najwyższa.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *