Jakie są prawa sprawcy wypadku i jego pasażerów? 0

Wśród często zadawanych pracownikom Kancelarii Odszkodowawczej OFN pytań znajduje się także kwestia praw osób będących sprawcami wypadków oraz ich pasażerów.

Podstawowym prawem osoby obwinianej o spowodowanie wypadku komunikacyjnego jest prawo odmowy przyjęcia mandatu wystawionego przez Policję, co wiąże się ze skierowaniem do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego wniosku o ukaranie, zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach o wykroczenia. Sprawa sądowa jest szansą na uwolnienie się od odpowiedzialności za wypadek, zawsze jednak istnieje ryzyko wymierzenia przez sąd grzywny w wysokości wyższej, niż proponowany przez Policję mandat karny. Z powyższych względów zawsze warto zastanowić się, jakie argumenty przemawiające na korzyść obwinionego kierowcy będzie można przytoczyć przed sądem.

Jeśli jednak wina sprawcy jest bezsporna, wciąż ma on szansę na uzyskanie pewnych świadczeń odszkodowawczych. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w których uprzednio zawarł on dobrowolne umowy ubezpieczenia – od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i autocasco (AC).

Możliwość uzyskania świadczeń odszkodowawczych z polisy NNW uzależnione jest w największym stopniu od treści zawartej umowy ubezpieczenia. Kluczowe są zapisy umowy dotyczące warunków przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela za dane zdarzenie oraz rodzaju uszczerbków na zdrowiu, za które ubezpieczyciel wypłaca świadczenia. W przypadku większości polis NNW na polskim rynku ubezpieczeniowym, sprawca wypadku, który odniósł w jego wyniku obrażenia, może uzyskać świadczenia, o ile wypadek nie był spowodowany jego umyślnym działaniem.

Jeżeli w wyniku wypadku uszkodzeniu uległ pojazd sprawcy, a miał on zawartą umowę ubezpieczenia autocasco, to może się on ubiegać o naprawienie szkody przez zakład ubezpieczeń. Również w tym przypadku istotne znaczenie mają szczegółowe postanowienia umowy ubezpieczenia.

 

Co ważne, do uzyskania odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku uprawnieni są wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe sprawcy (jeżeli odnieśli w tym wypadku obrażenia), tak samo, jak inne osoby poszkodowane w tym samym zdarzeniu.

 

Bez wątpienia najskuteczniejszym sposobem uzyskania przez uczestników wypadku komunikacyjnego należnych świadczeń odszkodowawczych jest powierzenie prowadzenia sprawy Kancelarii Odszkodowawczej OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *