Jakie świadczenia odszkodowawcze przysługiwać mogą osobom poszkodowanym w wypadku? 0

Ofiara wypadku może uzyskać świadczenia odszkodowawcze różnego typu, w zależności od rodzaju zdarzenia.

 

Szkody na osobie.

W przypadku wypadków komunikacyjnych poszkodowany ma prawo zwrócić się do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku z różnorakimi roszczeniami. Po pierwsze – poszkodowanemu przysługuje prawo do uzyskania zwrotu wszelkich kosztów jakie poniósł w związku ze szkodą – w tej kategorii mieścić się będzie zwrot wydatków na leczenie (koszty wizyt lekarskich, koszty badań specjalistycznych, koszty zakupu lekarstw, sprzętu ortopedycznego, koszty specjalnej opieki, koszty rehabilitacji), a także koszty dojazdów do placówek medycznych. Co ważne – wszelkie wydatki powinny być udokumentowane imiennymi rachunkami lub fakturami.

Po drugie – poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, przez którą rozumieć należy cierpienia psychiczne i fizyczne, w tym – doznany uszczerbek na zdrowiu. Zadośćuczynienie, choć należy się za szkodę o charakterze niemajątkowym, wypłacane jest w postaci pieniężnej – i właśnie wyliczenie najbardziej stosownej kwoty zadośćuczynienia jest najczęściej kwestią sporną między osobą poszkodowaną, a podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Po trzecie – poszkodowany może ubiegać się o zwrot korzyści, których z powodu wypadku nie mógł uzyskać, a które – gdyby nie wypadek – z pewnością by otrzymał. Do tej kategorii należy np. różnica między zarobkami poszkodowanego, a wysokością otrzymanego wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego.

Po czwarte – poszkodowany może otrzymać rentę. Renta uzupełniająca ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku. Renta na zwiększone potrzeby ma zapewnić poszkodowanemu środki niezbędne do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, np. na jego leczenie, rehabilitację i opiekę nad nim.

Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku posiada dobrowolną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), to może się ubiegać również o wypłatę świadczeń z takiej polisy. O ile jednak obowiązek wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku wynika wprost z przepisów prawa, to możliwość uzyskania świadczeń z własnej polisy NNW uzależniona jest od zawartej umowy, która określa, jakiego rodzaju zdarzenia powodować będą odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń oraz jakiego rodzaju urazy doznane przez ubezpieczonego wiązać się będą z obowiązkiem wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela. Także wysokość świadczenia będzie związana z umówioną w polisie wysokością sumy ubezpieczenia.

 

Szkody na mieniu.

Szkody na mieniu (szkody rzeczowe), to druga obok szkód osobowych kategoria szkód, których mogą doznać ofiary wypadków. Szkoda rzeczowa często jest utożsamiana z uszkodzeniem w wypadku samochodu, jednak nie jest to jedyna możliwość. Szkodą rzeczową będzie także, np. uszkodzenie w czasie wypadku ubrania, telefonu komórkowego lub laptopa. Każdą tego typu szkodę można zgłosić ubezpieczycielowi OC sprawcy wypadku w celu ich naprawienia, zazwyczaj poprzez wypłatę stosownego odszkodowania w postaci pieniężnej.

 

Jeżeli w wypadku uszkodzony został samochód poszkodowanego, ma on prawo do wynajęcia samochodu zastępczego na czas niezbędny do dokonania naprawy. Co ważne, aby ubezpieczyciel nie zakwestionował zasadności kosztów poniesionych na wynajem samochodu zastępczego (a co za tym idzie – nie odmówił zwrócenia tych kosztów), należy zwrócić uwagę na to, by wynajmowany samochód nie pochodził z segmentu wyższego niż samochód uszkodzony (np. jeśli w wypadku rozbito fiata, to samochodem zastępczym nie może być mercedes), a czas wynajmu nie powinien przekroczyć realnego czasu potrzebnego na naprawę uszkodzonego pojazdu.

 

Każda szkoda.

Niezależnie od rodzaju doznanej szkody należy pamiętać, że zawsze prowadzenie sprawy odszkodowawczej warto powierzyć Kancelarii OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *