Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 0

Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

W celu uzyskania jednorazowego odszkodowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się wniosek, do którego należy załączyć protokół powypadkowy lub kartę wypadku, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia powypadkowego oraz zaświadczenie o stanie zdrowia  (druk N-9), wypełnione przez lekarza , zawierające informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

Wysokość odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy jest ustalana na podstawie procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu, który ustalany jest przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oceny tej dokonuje się zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2002 r. Nr 234 poz. 1974).

Lekarz orzecznik na podstawie bezpośredniego badania poszkodowanego i posiadanej dokumentacji medycznej wydaje orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, w którym stwierdza stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy.  Od orzeczenia przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Komisja lekarska, po rozpatrzeniu sprzeciwu, rozstrzyga sprawę także przez wydanie orzeczenia.

Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi dla ZUS podstawę do wydania decyzji w sprawie wypłaty świadczenia, od której przysługuje odwołanie do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Obecnie jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN – dołożymy wszelkich starań, aby wysokość należnego świadczenia była jak najwyższa.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *