Medycyna to nie sztuka, czyli o błędach medycznych słów kilka. 0

Błędy medyczne niegdyś zwane były błędami w sztuce lekarskiej. Sformułowanie to sugerowało jednak, że medycyna jest sztuką, co znaczy, że nie podlega ona jednoznacznym ocenom i nie ma w niej obiektywnych standardów. Pogląd taki od co najmniej kilkudziesięciu lat nie jest właściwy. Współczesna medycyna to z jednej strony nauka w najściślejszym tego słowa znaczeniu, z drugiej zaś – w aspekcie praktycznym – zbiór ściśle określonych procedur, których precyzyjne wykonywanie jest kluczem do pomyślnego zakończenia leczenia.

Niestety, nie zawsze wspomniane procedury są przestrzegane, czego skutkiem może być nieodwracalne uszkodzenie ciała, a nawet śmierć pacjenta.

Błędy medyczne można podzielić na kilka kategorii. Błędami diagnostycznymi nazywa się sytuacje, w których lekarz nie rozpoznał schorzenia, bądź rozpoznał je mylnie. Błędem terapeutycznym jest podjęcie niewłaściwego leczenia (błąd terapeutyczny może być następstwem błędu diagnostycznego, może też wystąpić w sytuacji prawidłowej diagnozy). Błąd techniczny polega na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczej. Inną kategorią jest błąd organizacyjny, czyli niepoprawny sposób organizacji pomocy medycznej w placówce leczniczej, który w negatywny sposób oddziałuje na zdrowie bądź życie pacjentów. Błąd organizacyjny nie jest tożsamy z błędem medycznym, ale podobnie jak ten ostatni wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu prowadzącego działalność leczniczą (szpitala, przychodni).

Pacjent, który poddaje się leczeniu ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Wynika to wprost z treści ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ale przede wszystkim wynika to z zasad etycznych, jakimi powinni kierować się lekarze. Szpitale i przychodnie są podmiotami profesjonalnymi, zatrudniającymi osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje, zweryfikowane w trudnym procesie uzyskiwania uprawnień zawodowych. Pacjent ma w związku z tym prawo wymagać dochowania najwyższej staranności w procesie leczenia, a jeżeli lekarz prowadzący terapię dopuści się zaniedbań, pacjent ma prawo wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

Jednak samo pogorszenie się stanu zdrowia podczas leczenia nie oznacza jeszcze, że pacjent padł ofiarą błędu medycznego. Po pierwsze, podjęcie leczenia przez lekarzy nie oznacza gwarancji wyleczenia. Szanse na odzyskanie zdrowia zależą w pierwszej kolejności od okoliczności konkretnej choroby – liczy się tutaj stadium choroby, w którym została ona zdiagnozowana, uwarunkowania biologiczne pacjenta, w tym jego wrodzona odporność i wiele innych czynników. Po drugie, od błędu medycznego odróżnić należy powikłania, czyli komplikacje, które mogą wystąpić nawet w prawidłowo prowadzonym procesie leczenia, na co lekarz nie ma wpływu.

Sprawy błędów medycznych należą do bardzo trudnych. Najczęściej wymagają one pogłębionej analizy stanu faktycznego. Niezbędne jest także udowodnienie winy lekarza prowadzącego leczenie. Z powyższych względów prowadzenie takiej sprawy warto powierzyć profesjonalistom z Kancelarii Odszkodowawczej OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *