Sprawca bez polisy – czy ujdzie mu to na sucho? 0

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Dzięki temu osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego, może dochodzić roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy. Co w przypadku, gdy nie ustalono tożsamości osoby, która spowodowała wypadek lub nie posiada ona ubezpieczenia OC? Wtedy szkody rekompensuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Rozpatrzmy dwa przypadki, w których przysługuje nam odszkodowanie z UFG: gdy szkodę komunikacyjną spowodował sprawca nieubezpieczony oraz nieustalony.

Sprawca nieubezpieczony to ten, który nie wykupił polisy OC. Zaliczamy tu też osoby nieposiadające ważnej polisy (np. z powodu nieuiszczenia drugiej raty składki). Jeśli jesteś poszkodowanym, to wezwij Policję. W przypadku, gdy nikt nie został ranny, a sprawca przyznał się do winy, to wystarczy, że wspólnie z nim sporządzisz oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (opisz je szczegółowo).

Zawrzyj w nim przede wszystkim:

  • dokładną datę i miejsce zdarzenia,
  • numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,
  • dane sprawcy (imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego),
  • numer polisy OC sprawcy i nazwę zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił   (jeżeli  sprawca nie ma przy sobie polisy OC i nie jesteś pewien czy w ogóle  posiada aktualne  ubezpieczenie, możesz to sprawdzić na stronie internetowej UFG).

Obie strony muszą taki dokument czytelnie podpisać.

Jako poszkodowany możesz domagać się od Funduszu naprawienia szkody materialnej (np. koszty naprawy samochodu), jak i na osobie (np. zwrot wydatków na leczenie, zapłata zadośćuczynienia). Szkodę zgłaszasz jednak za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe polisy OC.  Fundusz rekompensuje szkodę w ciągu 30 dni od otrzymania akt od firmy ubezpieczeniowej (w uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony). W przypadku szkody w mieniu, gdy zawarłeś umowę ubezpieczenia AC, to właśnie z jej tytułu otrzymujesz odszkodowanie.

Sprawca, który nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, musi zapłacić karę. Ponadto ma obowiązek zwrócić świadczenie wypłacone poszkodowanemu przez UFG.

Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku, którego sprawcy nie ustalono (bo np. zbiegł z miejsca zdarzenia, nie chce podać danych osobowych itp.), też możesz domagać się odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym przypadku również zostanie ono wypłacone za szkody majątkowe i osobowe. Istnieje tu jednak bardzo ważne zastrzeżenie. Szkody w mieniu podlegają rekompensacie tylko wtedy, gdy równocześnie u któregokolwiek z uczestników zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni. Zatem w pozostałych przypadkach (najczęściej w razie odniesienia tylko szkody w mieniu) poszkodowanemu właścicielowi samochodu UFG nie zwróci kosztów naprawy. Taka regulacja ma na celu zapobieżenie wyłudzaniu odszkodowań.

————————–

Przykład wygranej sprawy prowadzonej przez OFN znajdziesz na stronie Kancelarii.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *