Nowe zasady dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne. 0

 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od przyszłego roku czeka nas rewolucja w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne.

Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne są jednymi z najtrudniejszych spraw, które są prowadzone przez naszą Kancelarię. Wynika to z kilku powodów. Przede wszystkim są bardzo trudne dowodowo – Poszkodowanemu, który uważa, że padł ofiarą błędu medycznego bardzo rzadko udaje się to dowieść. A nawet jeśli mu się to uda, to sprawy te są bardzo przewlekłe i niemal  zawsze kończą się w sądzie. Jak zaś wszyscy dobrze wiemy, tam sprawa może przeciągać się latami.

Zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja ustawy, przede wszystkim wprowadza pojęcie „zdarzenia medycznego”, które potocznie utożsamiane jest z błędem medycznym. W świetle ustawy jest to : „zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć  pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby,
  2. leczenia, w tym wykonanego zabiegu operacyjnego,
  3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Decyzje, czy dane zdarzenie miało charakter zdarzenia medycznego, będą podejmować stworzone ustawą komisje wojewódzkie, które będą się mieścić w każdym urzędzie wojewódzkim. W ich skład będą wchodzić specjaliści z dziedzin medycyny i prawa, organizacji pacjentów, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Postępowanie przed komisjami wojewódzkimi sprawia wrażenie niezbyt skomplikowanego. Osoba, która uważa, że padła ofiarą zdarzenia medycznego bądź spadkobiercy osoby, która w jego wyniku zmarła, będą musieli złożyć do komisji stosowny wniosek, na podstawie którego komisja, w przeciągu czterech miesięcy, wyda orzeczenie stwierdzające, czy zdarzenie miało charakter błędu medycznego. Wniosek można wnieść do roku od momentu dowiedzenia się o zdarzeniu, jednak nie później niż 3 lata od daty jego zajścia.Istotnym jest, że z pacjenta zdjęto konieczność dowodzenia, że faktycznie błąd medyczny miał miejsce. Wystarczy, że poszkodowany ten fakt uprawdopodobni.

Kolejnym novum, które wprowadzi ustawa, będzie rola zakładu ubezpieczeń w procesie dochodzenia odszkodowań za błąd medyczny. Ustawa mówi, że zakład ubezpieczeń, ubezpieczający szpital, w którym miało miejsce zdarzenie medyczne, będzie zobowiązany do przyjęcia orzeczenia komisji wojewódzkiej (oczywiście przysługuje mu od niej odwołanie). To on będzie przedstawiał składającemu wniosek propozycję kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Ustawa wprowadza też możliwość orzeczenia renty. W momencie, gdy poszkodowany przyjmie propozycję ubezpieczyciela, będzie musiał podpisać dokument o zrzeczeniu się dochodzenia wszelkich roszczeń wywodzonych z faktu zaistnienia zdarzenia medycznego.

Co zmieni nowelizacja? Według jej twórców ma ona zdecydowanie skrócić okres oczekiwania na odszkodowanie za błąd medyczny. Zrezygnowanie z drogi sądowej ma sprawić, że poszkodowani otrzymają należne im świadczenia już po 7 miesiącach od daty złożenia wniosku, a nie jak to było wcześniej – nawet po kilku latach. Ułatwi też formalną stronę dochodzenia swoich należności.

Następny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *