Odpowiedzialność zawodowa lekarzy 0

Poza odpowiedzialnością karną i cywilną lekarze ponoszą również odpowiedzialność zawodową (korporacyjną). Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy reguluje ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Zakres przedmiotowy powyższej odpowiedzialności określony  jest dość ogólnie: lekarze odpowiadają za naruszenie zasad etyki zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.  Tytułem przykładu można wskazać takie przykłady odpowiedzialności lekarzy jak błędy w sztuce lekarskiej, błędy diagnostyczne i w trakcie terapii, wykonanie zabiegu bez ważnej zgody pacjenta, wykonanie zabiegu oczywiście zbędnego, pozostawienie ciała obcego w polu  operacyjnym, zastosowanie niewłaściwego leku itp. O tym czy konkretny czyn stanowi czyn zabroniony każdorazowo decyduje Rzecznik Odpowiedzialności Lekarskiej oraz sądy lekarskie.

Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej są pokrzywdzony, lekarz (obwiniony), którego postępowanie dotyczy, a także (przed sądem lekarskim) rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje w pierwszej kolejności czynności sprawdzające oraz postępowanie wyjaśniające. Wszczynane jest ono niezwłocznie po otrzymaniu przez Rzecznika odpowiedzialności zawodowej informacji o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarza-członka izby.  W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik ma w szczególności prawo do przesłuchiwania pokrzywdzonego i innych osób, powoływania i przesłuchiwania biegłych lub specjalistów oraz przeprowadzania innych dowodów. Jeżeli zebrany w ten sposób materiał dowodowy wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego, rzecznik wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów, w przeciwnym razie postępowanie zostaje umorzone.  Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż sześć miesięcy.

W razie sporządzenia przez rzecznika wniosku o ukarania, dalsze postępowanie toczy się przed okręgowym sądem lekarskim izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem. O postępowaniu zawiadamiani są: obwiniony lekarz, pokrzywdzony oraz właściwa okręgowa rada lekarska.  Sąd lekarski może względem lekarzy orzekać następujące kary:

  1. Upomnienie
  2. Nagana
  3. Kara pieniężna
  4. Zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
  5. Ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat
  6. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat
  7. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu

Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.  Naczelny Sąd Lekarski może utrzymać w mocy, uchylić bądź zmienić orzeczenie sądu lekarskiego. Nie może natomiast uznać winnym bądź wymierzyć kary obwinionemu, który został uniewinniony lub wobec którego postępowanie we wcześniejszej instancji umorzono. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego, kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *