Przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania – zbyt późne podjęcie leczenia 0

Osoba, która w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała obrażeń ciała może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od podmiotu zobowiązanego do naprawienia wyrządzonej im szkody, tj. zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Niestety praktyka wskazuje, że po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel może odmówić przyznania na rzecz Poszkodowanego zadośćuczynienia, a także innych należnych świadczeń odszkodowawczych, jak np. kosztów leczenia, kosztów dojazdów do placówek medycznych. W uzasadnieniach decyzji zakłady ubezpieczeń często stwierdzają, że doznane przez osobę poszkodowaną obrażenia ciała nie pozostają w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym, jakiemu uległa. Wskazują, że Poszkodowany zbyt późno podjął leczenie skutków wypadków i w związku z tym obrażenia ciała, mimo że potwierdzone dokumentacją medyczną, nie są wynikiem zdarzenia. Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołują się na fakt, że pierwsza pomoc medyczna odbyła się od kilku do kilkunastu dni po wypadku, dlatego też brak jest podstaw do przyjęcia odpowiedzialności. Oczywiście takie stanowisko należy znać za nieuzasadnione i rażące krzywdzące dla Poszkodowanego.

Warto zaznaczyć, że osoba poszkodowana bardzo często, pomimo towarzyszących dolegliwości bólowych, udaje się po pomoc medyczną dopiero po upływie pewnego czasu, ponieważ w pierwszej kolejności stosują farmakoterapię przeciwbólową oraz wykorzystują domowe metody leczenia. Dopiero wówczas, gdy metody te nie przynoszą oczekiwanego rezultatu i w związku z nasileniem objawów udają się do medycznych placówek specjalistycznych. Niejednokrotnie powodem podjęcia leczenia w późniejszym terminie jest znaczny okres oczekiwania na wizyty specjalistów, w szczególności z zakresu ortopedii czy neurologii. Natomiast prywatne wizyty lekarskie wiąże się niewątpliwie ze znacznymi nakładami finansowymi, których Poszkodowany w większości przypadków nie może pokryć.

Ponadto, Ubezpieczyciele powołują się na fakt, że w oświadczeniu sprawcy bądź notatce policyjnej brak jest informacji o osobach rannych czy zakresie doznanych przez uczestników zdarzenia obrażeń ciała. Należy wskazać, że taka dokumentacja jest dowodem zaistniałego zdarzenia, a nie diagnozą doznanych przez Poszkodowanego urazów, gdyż określenie obrażeń ciała należy do kompetencji lekarza. Oczywistym jest również, że szkoda na osobie nie musi być ujawniona od razu. Bardzo często bowiem w przypadku zaistnienia szkody zarówno objawy doznanych uszkodzeń ciała związane z pogorszeniem się stanu zdrowia, jak również innymi następstwami mogą pojawić się w okresie późniejszym.

W związku z powyższym fakt, iż Poszkodowany podjął leczenie specjalistyczne po upływie pewnego czasu od przedmiotowego zdarzenia nie ma wpływu na zasadność zgłaszanych roszczeń. W takim przypadku odmowa przyznania świadczeń odszkodowawczych jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego i tym samym godzi w interesy Poszkodowanego.

Niejednokrotnie do Kancelarii Odszkodowawczej OFN zgłaszają się osoby poszkodowane, którym Ubezpieczyciel odmówił przyznania odszkodowania. Jednak skuteczne działania odwoławcze doprowadzają do przyznania na rzecz naszych Klientów należnych im świadczeń odszkodowawczych. Dlatego w przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *