Refundacja kosztów 0

Zgodnie z art. 361 § 1 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Nie ulega wątpliwości, że między uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku wypadku komunikacyjnego a wynajęciem pojazdu zastępczego istnieje normalny związek przyczynowy. Niestety, bardzo częstą praktyką zakładów ubezpieczeń jest jedynie częściowa refundacja kosztów związanych z najmem pojazdu zastępczego.

Do niedawna przyczyną odmowy refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego było niesłuszne przekonanie, że roszczenie to przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Obecnie ten pogląd nie znajduje poparcia w doktrynie ani judykaturze. Oczywistym jest bowiem fakt, iż w XXI wieku posiadanie samochodu jest koniecznością wynikającą z wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania czy chociażby racjonalnego wykorzystania czasu. Niemożność korzystania z własnego pojazdu z powodu jego uszkodzenia powinna być więc zrekompensowana przez refundację kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

Najbardziej problematyczną kwestią jest niewątpliwie ustalenie terminu, do którego wynajęcie pojazdu zastępczego jest uzasadnione. W przypadku szkody częściowej korzystanie z pojazdu zastępczego jest uzasadnione w czasie niezbędnym do naprawy pojazdu. Kluczowym jest jednak rozróżnienie technologicznego czasu naprawy od rzeczywistego czasu naprawy. W programach kosztorysowych służących do obliczenia należnych poszkodowanemu świadczeń zakłady ubezpieczeń zwykle kierują się technologicznym czasem naprawy, który w przeciwieństwie do rzeczywistego czasu naprawy nie uwzględnia oczekiwania w kolejce na naprawę, czasu potrzebnego na sprowadzenie części zamiennych czy niezbędnych przerw w procesie naprawy. W orzecznictwie Sądu Najwyższego zdecydowanie przeważa pogląd, że koszty najmu pojazdu zastępczego obejmować mogą okres konieczny do naprawy pojazdu, tj. okres rzeczywistej naprawy pojazdu.

Nieco odmiennie kształtuje się obowiązek odszkodowawczy zakładu ubezpieczeń w przypadku szkody całkowitej, tj. wypłaty świadczenia pieniężnego stanowiącego różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu, a wartością pojazdu po szkodzie. Wskazuje się, że terminem właściwym dla ustalenia okresu refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jest dzień, w którym zakład ubezpieczeń wypłaci świadczenie z tytułu szkody całkowitej.

Zawężenie refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego będzie natomiast uzasadnione w przypadku wynajmu pojazdu wyższej klasy niż pojazd uszkodzony, korzystania z pojazdu zastępczego pomimo odstąpienia od naprawy bądź powstrzymywania się z naprawą pojazdu do czasu rozpatrzenia przez zakładu ubezpieczeń wniesionego przez nas odwołania.

W przypadku jakichkolwiek problemów z uzyskaniem od zakładu ubezpieczeń pełnej refundacji kosztów związanych z najmem pojazdu zastępczego najlepiej zwrócić się o pomoc do Kancelarii Odszkodowawczej OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *