Szkoda całkowita 0

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC)

Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu cywilnego, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego do naprawy szkody nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Biorąc pod uwagę powyższy przepis za szkodę całkowitą w pojeździe należy uznać sytuację, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub gdy koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. W takich przypadkach wysokość odszkodowania ustala się metodą dyferencyjną.

Ubezpieczyciel ustala dwie wartości:

  1. wartość pojazdu Poszkodowanego przed powstaniem szkody,
  2. wartość wrak.

Wypłacane odszkodowanie powinno stanowi różnicę powyższych wartości.

Do najczęstszych nieprawidłowości związanych z likwidacją szkody należą: zaniżanie wartości pojazdu nieuszkodzonego oraz ustalanie wysokości należnego odszkodowania  metodą dyferencyjną przez zakłady ubezpieczeń, w przypadku gdy koszty naprawy pojazdu nie przekraczają wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody. Warto pamiętać o tym, iż powyższe praktyki nie znajdują uzasadnienia w świetle przepisów obowiązującego prawa oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu autocasco (AC)

Inaczej szkoda całkowita jest definiowana w przypadku ubezpieczeń autocasco.  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, gdzie zakres ochrony oraz zasady ustalania świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczeń (o.w.u) stanowiące integralną część umowy pomiędzy konsumentem a zakładem ubezpieczeń.

W treści o.w.u. Ubezpieczyciele zwykle określają tzw. próg opłacalności naprawy na poziomie 70 -80 %. Oznacza to, iż w przypadku gdy koszt naprawy pojazdu przekroczy 70 czy 80% wartości pojazdu przed powstaniem szkody, wówczas szkoda uznana jest za całkowitą i odszkodowanie zostaje wypłacone zgodnie z metodą dyferencyjną.

Również i tutaj zdarzają się nieprawidłowości ze strony zakładów ubezpieczeń tj. zaniżanie wartości nieuszkodzonego pojazdu, zawyżanie wartości wraku, nieprawidłowe oszacowanie kosztów naprawy.

Zarówno gdy likwidacja szkody następuje z ubezpieczenia OC jak i autocasco należy pamiętać o tym, iż poszkodowany ma prawo do podważenia ustaleń dokonanych przez zakłady ubezpieczeń. W przypadku wątpliwości co do przysługujących świadczeń odszkodowawczych najlepiej skontaktować się z Kancelarią Odszkodowawczą OFN.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *