Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja rynku ubezpieczeniowego 0

Wśród instytucji funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeniowym jedną z kluczowych funkcji pełni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który stanowi efektywny system ochrony osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Obecny status prawny, organizację, zasady funkcjonowania UFG oraz pełnione przez Fundusz role określają przepisy ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz postanowienia Statutu Funduszu.

Najważniejszym zadaniem Funduszu jest zaspokajanie roszczeń osób poszkodowanych, które następuje,  gdy nie można ustalić sprawcy wypadku drogowego, a także wówczas, gdy kierowca, który spowodował wypadek nie posiada ważnego ubezpieczenia OC.

Sprawca nieustalony

Gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, ale nie ustalono ich tożsamości – Fundusz wypłaca odszkodowanie za tzw. szkody na osobie. Wysokość należnego zadośćuczynienia jest uzależniona od charakteru doznanych obrażeń, ich rozległości, długotrwałości oraz intensywności. Jeżeli w związku z poniesioną szkodą poszkodowany poniósł także koszty związane ze swoim leczeniem lub rehabilitacją, to może domagać się od UFG stosowanego odszkodowania. To samo dotyczy strat związanych z nieobecnością w pracy i zmniejszonymi w tym czasie dochodami. UFG powinien wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie pozwalające na pokrycie tych strat.

Nieco trudniejsza jest sytuacja osób, które chcą domagać się odszkodowania za szkodę materialną. W takim przypadku UFG zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w sytuacji, kiedy u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni.  Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro.

Sprawca nieubezpieczony

Gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu, którego ruchem wyrządzono szkodę, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC komunikacyjnym, Fundusz wypłaca odszkodowanie zarówno za szkody w mieniu, jak i na osobie.

 Należy zaznaczyć, że jeśli poszkodowany poniósł szkodę na mieniu (np. uszkodzenie pojazdu) i może otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia dobrowolnego zawartego przez siebie (np. autocasco) Fundusz wyrównuje szkodę tylko w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.

Roszczenia do UFG powinny być zgłaszane za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który oferuje obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Towarzystwo ubezpieczeń zobowiązane jest do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i przesłania dokonanych ustaleń do UFG, który następnie podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania lub odmowie jego przyznania.

W przypadku ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zachęcamy  do kontaktu z Kancelarią Odszkodowawczą OFN – dołożymy wszelkich starań, aby wysokość należnego odszkodowania była jak najwyższa.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *