Wypadek przy pracy – roszczenie uzupełniajce do pracodawcy 0

Osoby poszkodowane bardzo często zadają pytanie czy można dochodzić roszczeń z tytułu wypadku przy pracy bezpośredni od pracodawcy.

W sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, może, oprócz świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłaconego przez ZUS, dochodzić także roszczeń od pracodawcy.

Trzeba zaznaczyć, że roszczenia te mają charakter uzupełniający, co oznacza, że pracownik może wystąpić z roszczeniem do swojego pracodawcy dopiero po uzyskaniu świadczenia z ZUS oraz gdy świadczenie to nie rekompensuje w całości poniesionych przez poszkodowanego pracownika strat – np. poniesionych kosztów leczenia powypadkowego. Z kolei po stronie pracodawcy musi istnieć cywilnoprawna odpowiedzialność. Należy wykazać ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego (np. nieprzestrzeganie przepisów BHP), poniesioną szkodę (np. uszczerbek na zdrowiu) oraz związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem przy pracy a szkodą.

Pracownikowi przysługuje od pracodawcy również odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy (nie dotyczy to utraty lub uszkodzenia pojazdów oraz wartości pieniężnych).

Zdarza się, że pracodawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dotyczy to pracodawcy prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Ponosi wtedy odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną pracownikowi przez ruch tego zakładu. Do okoliczności wyłączających w tym przypadku odpowiedzialność pracodawcy należą: siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego pracownika lub osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku wątpliwości co do przysługujących świadczeń z tytułu wypadku przy pracy najlepiej skontaktować się z Kancelarią Odszkodowawczą OFN. Sprecyzujemy jakie świadczenia są możliwe do uzyskania oraz dołożymy wszelkich starań, aby były one jak najwyższe.

partner1234ofn
PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *