Zwłoka zakładu ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody 0

Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody przez poszkodowanego. Przepisy prawa przewidują również sytuacje wyjątkowe wskazując, iż w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30-dniowym okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Dodatkowo, jeżeli zakład ubezpieczeń nie może wypłacić odszkodowania w terminie 30-dniowym, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie poszkodowanego dlaczego nie może dokonać wypłaty, jak również informuje o terminie zajęcia ostatecznego stanowiska, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

W sytuacji gdy zakład ubezpieczeń, pomimo upływu okresów ustawowych, nie podjął decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania warto skierować do zakładu ubezpieczeń pismo ponaglające. Jeżeli, pismo to nie odniesie oczekiwanego rezultatu i zakład ubezpieczeń nadal będzie opóźniał się z wypłatą świadczeń poszkodowanemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych na bezczynność zakładu ubezpieczeń. O nieprawidłowych praktykach ze strony ubezpieczycieli można powiadomić również Komisję Nadzoru Finansowego. Co prawda nie podejmuje ona działań w indywidualnych sprawach, natomiast jako organ nadzoru w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa może nałożyć na niego kary finansowe.

Warto również pamiętać, że jeżeli ubezpieczyciel w sposób niezasadny opóźniał się z wypłatą odszkodowania poszkodowany może wówczas żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia na podstawie art. 481 § 1 k.c.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *