Utrata wartości handlowej pojazdu 0

Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa poszkodowanemu, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. W przypadku, gdy pojazd uległ zniszczeniu, czyli niemożliwe jest korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem a naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku a wartością pozostałości (wraku). Natomiast w sytuacji, gdy pojazd uległ uszkodzeniu polegającemu na przejściowej utracie walorów użytkowych lub estetycznych poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w wysokości pozwalającej przywrócić pojazd do stanu sprzed kolizji. Ponadto, w związku z faktem, iż w niektórych przypadkach nawet profesjonalna naprawa pojazdu nie jest w stanie wyeliminować uszczerbku w postaci obniżenia wartości handlowej auta poszkodowanemu przysługuje dodatkowe odszkodowanie. Stanowisko to znajduje także potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego, z której wynika, że odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu może oprócz kosztów naprawy, obejmować także zapłatę sumy pieniężnej, która stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed i po naprawie (III CZP 57/01).

 Powszechnie uważa się, że ceny rynkowe pojazdów powypadkowych są relatywnie niższe niż wartość pojazdów bezwypadkowych. Przy ocenie wysokości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości handlowej pojazdu należy brać pod uwagę wiele czynników w tym m.in. okres eksploatacji pojazdu, stan i sposób używania pojazdu przed wypadkiem, wiek oraz historię szkodową pojazdu. W praktyce największe problemy powstają przy określaniu wysokości roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej, która ma stanowić rekompensatę powstałej szkody. Brak jest w powszechnie obowiązujących przepisach norm prawnych, które określałyby w jaki sposób powinno się szacować wysokość utraty wartości handlowej pojazdu. Pomocne przy określaniu wysokości odszkodowanie jest sporządzenie przez rzeczoznawcę samochodowego kosztorysu zgodnego z Instrukcją Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT.

W przypadku pytań lub wątpliwości najlepiej zgłosić się do Kancelarii Odszkodowawczej OFN, gdzie specjaliści udzielą wyczerpujących odpowiedzi i pomogą wywalczyć najwyższe odszkodowanie.

PoprzedniNastępny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *