Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Poza odpowiedzialnością karną i cywilną lekarze ponoszą również odpowiedzialność zawodową (korporacyjną). Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy reguluje ustawa z …

Odpowiedzialność karna lekarza

W udzielaniu świadczeń zdrowotnych niepowodzenie wynikające z nieprawidłowego działania lub braku działania może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność karną. …