Utrata wartości handlowej pojazdu

Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa poszkodowanemu, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. …

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu cywilnego, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest …

Refundacja kosztów

Zgodnie z art. 361 § 1 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z …

Wypadek za granicą

Okres wakacyjny sprzyja podróżom.  Coraz częściej rezygnujemy z wypoczynku nad polskim morzem na rzecz cieplejszego, południowego klimatu.  Powstaje, więc pytanie, …